Algemene voorwaarden Face to Feest
(bestaande uit Algemeen Deel en Deel Huur Feestkisten)

ALGEMEEN DEEL (versie 12-10-2004)

Voor grime-werkzaamheden en verhuur van feestkisten gelden specifieke algemene voorwaarden, zodat slechts het betreffende deel van toepassing is op een opdracht c.q. overeenkomst. 
Indien er sprake is van een combinatie-opdracht, waarbij de werkzaamheden niet specifiek te (onder)scheiden zouden zijn, zal in de overeenkomst een specifieke paragraaf worden opgenomen, waarin wordt aangegeven welke (onder)delen van de Algemene Voorwaarden Face to Feest op de betreffende opdracht van toepassing zijn.

Artikel 1   Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer : Face to Feest
Opdrachtgever : de wederpartij van opdrachtnemer.
Overeenkomst : de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2  Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3  Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5  Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Artikel 6  Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7  Honorarium
1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2 en 5 t/m 9 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 9 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien opdrachtnemer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
6. Bovendien mag opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7. Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de wet.
8. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
9. Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8  Betaling
Betaling dient te geschieden direct na levering van de diensten, tenzij schriftelijk anders  overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, als bedoeld in lid 1, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surséance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9  Incassokosten
1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. 
2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10  Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Klachten
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12  Opzegging
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13  Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.


Artikel 14  Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde direct na levering van de hoofddienst c.q. voltooiing van de opdracht in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
1. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe
schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 100,-- (Zegge: honderd Euro).
3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
6. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade of letsel ten gevolge van allergische reacties op de gebruikte grime-producten, tenzij de opdrachtgever voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven dat er sprake is van (mogelijke) allergische reactie op bepaalde specifieke stoffen. 

Artikel 16  Vrijwaringen
1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17  Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 18  Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) en tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 14 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Indien door overmacht tijdige nakoming onmogelijk is en opschorting niet mogelijk is daar het een fatale termijn betrof, is de overeenkomst automatisch ontbonden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, behoudens het gestelde in lid 6. 
6. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19  Ontwerpen, monsters en modellen
Is aan de opdrachtgever een ontwerp, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 20  Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 21  Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Van toepassing is steeds die versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.facetofeest.nl van de opdrachtnemer en zijn te allen tijde op te vragen bij de opdrachtnemer.


DEEL HUUR FEESTKISTEN (versie 12-10-2004)

Artikel 1  Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Verhuurder : Face to Feest.
Huurder : de wederpartij van verhuurder.
Overeenkomst : de overeenkomst tot dienstverlening.
Feestkist : kist met alle daarbij behorende en/of geleverde zaken (inclusief draaiboek) 
Huurprijs : kosten voor huur feestkist en eventuele kosten voor bestelde extra diensten/zaken.

Artikel 2  Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor elke (huur)overeenkomst betreffende een feestkist tussen verhuurder en een huurder, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Verhuurder en huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3  (Tot standkoming van de) huurovereenkomst
1. De aanvraag voor het huren van een feestkist dient uiterlijk 21 dagen voor de gewenste datum van huur ontvangen te zijn bij verhuurder.
2. De huurovereenkomst komt tot stand indien uiterlijk 10 werkdagen voor de gewenste datum van huur de huurovereenkomst, alsmede de bestellijst met gewenste extra’s ingevuld en ondertekend zijn ontvangen door verhuurder.
3. De prijzen in de huurovereenkomsten zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratie-kosten, tenzij anders aangegeven.
4. Indien de aanvaarding van de huurovereenkomst (op ondergeschikte punten) afwijkt van de in de overeenkomst opgenomen aanbod is verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verhuurder anders aangeeft.

Artikel 4  Uitvoering van de overeenkomst
1. Verhuurder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verhuurder het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De huurder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan verhuurder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de huurder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verhuurder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan verhuurder zijn verstrekt, heeft verhuurder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de huurder in rekening te brengen.
4. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verhuurder is uit gegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verhuurder kenbaar behoorde te zijn.
5. Huurder vrijwaart verhuurder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan huurder toerekenbaar is.
6. Ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst geldt de onderstaande procedure, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen:
Bestelde uitnodigingen kunnen 7 dagen voor de gewenste datum van huur op afspraak bij Face to Feest worden opgehaald;
Het bij de feestkist behorende draaiboek kan 7 dagen voor de gewenste datum van huur op afspraak bij verhuurder worden opgehaald;
De feestkist kan op de dag voorafgaande aan de gewenste datum van verhuur op afspraak worden opgehaald bij verhuurder;
De huurder verklaart bij het ophalen van de feestkist schriftelijk, middels ondertekening van de inventarislijst, dat de feestkist compleet en in goede orde is; 
Voor bovenstaande handelingen geldt dat zaken door verhuurder alleen worden overgedragen nadat de huurprijs en de borgsom zijn ontvangen.
De feestkist dient op afspraak te worden geretourneerd bij verhuurder, waarbij de datum van retour ten alle tijden valt binnen een termijn van 2 dagen na de gewenste datum van huur.
De bij de feestkist behorende kleding en/of het tafelkleed mogen niet door huurder gereinigd/gewassen worden, waarbij tevens het verwijderen van vlekken wordt bedoeld.
Zaken behorende bij de feestkist die in het normale gebruik wel gereinigd kunnen worden (bestek, glazen etc,) dienen schoon te worden geretourneerd.
De feestkist wordt bij het retourneren door verhuurder gecontroleerd.
Indien er naar het oordeel van de verhuurder schade is aan de feestkist en/of de gebruikte materialen, is verhuurder gerechtigd dit te verrekenen met de borgsom.

Artikel 5  Contractsduur
De overeenkomst tussen verhuurder en een huurder wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6  Huurprijs
De huurprijzen zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder materiaal-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7  Betaling
1 De verschuldigde huurprijs dient door huurder contant te worden voldaan met inachtname van het in artikel 4 gestelde, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Naast de huurprijs dient, eveneens met inachtname van artikel 4 een borg te worden gesteld. De hoogte van deze borg zal onderdeel uitmaken van de huurovereenkomst en is aangegeven op de website www.facetofeest.nl. 
3. Indien huurder in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel jo. Artikel 4, dan is de huurder van rechtswege in verzuim en heeft verhuurder het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door verhuurder geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van verhuurder totdat de huurder alle navolgende verplichtingen uit alle met verhuurder gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De huurder is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is huurder verplicht verhuurder zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 9  Klachten
1. Klachten over de geleverde zaken dienen door de huurder binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de geleverde zaken schriftelijk te worden gemeld aan verhuurder. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verhuurder in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is, zal verhuurder de geconstateerde gebreken voor de gewenste datum van huur herstellen.
3. Indien herstel als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet tijdig mogelijk is, zullen partijen in onderling overleg tot een voor beiden acceptabele oplossing te komen.
4. Indien het in het vorige lid bedoelde overleg niet tot resultaat leidt, is verhuurder gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden, waarbij reeds (aan)betaalde bedragen worden geretourneerd aan verhuurder.

Artikel 10  Opzegging
1. Huurder kan de overeenkomst tot 7 dagen voor de gewenste datum van huur kosteloos opzeggen, zonder opgave van reden.
2. Indien huurder de overeenkomst opzegt binnen 7 dagen voor de gewenste datum van huur, is huurder 10% van de huurprijs verschuldigd, tenzij er sprake is van een omstandigheid als bedoeld in artikel 15.
3. De verhuurder is niet gerechtigd de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, behoudens gevallen als bedoeld in artikel 7, lid 3 en artikel 15. 

Artikel 11  Teruggave ter beschikking gestelde zaken
De aan huurder ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken, dienen door de huurder, met inachtname van artikel 4, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te worden geretourneerd.
Indien de huurder deze verplichting geldt het gestelde in artikel 4.

Artikel 12  Aansprakelijkheid
1. Indien verhuurder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
2. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw persoonlijke eigendommen en/of letsel welke voortvloeit uit het onjuist omgaan met de in de kist aanwezige materialen, waarbij huurder ten alle tijden dient zorg te dragen voor begeleiding door een volwassene bij het gebruik van de feestkist. 
3. Indien verhuurder aantoonbaar aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verhuurder te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal de huurprijs.
4. De aansprakelijkheid van verhuurder voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal € 100,-- (Zegge: honderd Euro).
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verhuurder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan verhuurder toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover huurder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verhuurder.
Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade of letsel ten gevolge van allergische reacties op de geleverde producten, tenzij de opdrachtgever voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aangegeven dat er sprake is van (mogelijke) allergische reactie op bepaalde specifieke stoffen.

Artikel 13  Vrijwaringen
1. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de huurder verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien huurder aan verhuurder informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14  Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op huurder over op het moment waarop deze aan huurder juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van huurder of van een door huurder aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15  Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verhuurder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verhuurder niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte in het bedrijf van verhuurder worden daaronder begrepen.
3. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid (die verdere en) tijdige nakoming verhindert, intreedt nadat verhuurder zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 16  Ontwerpen, monsters en modellen
Is aan de huurder een ontwerp, monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeen-gekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 17  Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van verhuurder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verhuurder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18  Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verhuurder en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Van toepassing is steeds die versie van de voorwaarden zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
2. Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.facetofeest.nl van de verhuurder en zijn te allen tijde op te vragen bij de verhuurder.


 

Geeft gezicht aan uw feestje!